Beskrivning

Paint AP Lack 200 M är en matt vattenburen akrylatdispersionslack som är avsedd att användas på ytor såväl ute som inne. Vidhäftningen är god till betong, asfalt, trä, plast och keramiska material.

Paint AP Lack 200 M är lätt att påföra och torkar snabbt. Då den är vattenburen är den också skonsam mot miljön. NM Lack 200 M skall röras om väl före användning.

 

Användningsområden

Paint AP Lack 200 M är diffusionsöppen, vilket gör det möjligt att måla på fuktiga underlag och på underlag där fuktrisk förekommer.

Paint AP Lack 200 M är avsedd för ytlackning av släta ytor såväl inom- som utomhus. Paint AP Lack 200 M skyddar och ger minskad gulning på ytor som utsätts för direkt solljus.

Paint AP Lack 200 M har mycket hög rep- och klackmärkesbeständighet, men rekommenderas inte som lack där bildäck och liknande gummi förekommer.
Täta underlag som är konstant under vatten rekommenderas inte att lackas med Paint AP Lack 200 M.

 

Förarbeten

Betongytor skall vara minst 14 dagar gamla och ha en ytdraghållfasthet på minst 1,5 MPa.

Cementhud och löst sittande material skall tas bort från betongytor. Eventuell tidigare färg/beläggning bör avlägsnas. Allt slipdamm skall avlägsnas genom dammsugning.

Alla typer av fetter och oljor avlägsnas på lämpligt sätt.

Generellt gäller att smutsiga ytor skall tvättas. Löst sittande färg och trärester skall skrapas, slipas eller borstas bort. Släta ytor ska ruggas upp med ett sandpapper före målning. Finns det tjocka och spruckna färgskikt skall färgen tas bort. Mattslipa blanka och hårda färgytor.

Utförande

Paint AP Lack 200 M påförs med pensel, mohairrulle eller sprutas.

Under torkningen krävs god luftväxling så att vattnet i lacken kan avdunsta. Om luftväxlingen är för dålig, kommer den relativa luftfuktigheten över lackskiktet bli så hög att vatten inte avdunstar, vilket resulterar i att lacken inte torkar.

Lägsta temperatur på ytan före lackering och under torkning är +10°C. Relativ fuktighet under torkningen bör inte överstiga 80 % i luften.

Kontrollera därför temperaturen och den relativa fuktigheten vid beläggningsarbetet.

 

Rengöring av verktyg

Torka bort all överflödig lack från målningsverktygen innan rengöring i vatten. Förslut den öppnade burken väl för att slippa att ytan torkar i burken. Flytande lackrester skall lämnas till lokal miljöstation. Väl tömda lackburkar lämnas till närmaste återvinningsstation.

 

Tekniska data

Namn: Paint AP Lack 200 M
Densitet: 1041 kg/m3
Viskositet: 0,2 Pa·s
Torrhalt: 35 %
Torktid, 23°C 50 % RF: 60 min
Övermålningsbar vid 23°C och 50 % RF: 2 timmar
Lägsta appliceringstemp.: +10°C
Vidhäftning till NM Grundering 560: > 7 MPa (ISO 527)
Vidhäftning till betong: > 4 MPa (brott i betong) (ISO 527)
Vidhäftning till kakel: > 4 MPa (brott i kakel) (ISO 527)
Intern draghållfasthet: 10 MPa (ISO 527)
Glans: 30 (ISO 2813:2014)
Produktens VOC: 71 g/l, Gränsvärde (Kat A/d): 130 g/l (2010)
Ånggenomgångsmotstånd vid 100 my skikttjocklek: 1×104 s/m alternativt 15 MPa·s·m2/kg (SS-EN 12752:2006)
Sd-värde: 0,27 m
Åtgång: ca 0,1 kg/m2/behandling, 7 – 9 m2/liter och behandling
Rekommenderad åtgång: Minst 2 behandlingar.
Satsstorlek: 3 kg
Verktyg rengörs i vatten.
Lagras frostfritt.


Rengörbarhet:

Använd inte alkoholer vid rengöring av lackytor.

Kemikaliebeständighet

Bedömning enligt:

–    Rekommenderas inte
+   Fungerar kortvarigt
++ Inga problem

Bensin +
Etanol, 20 % +
Motorolja ++
Natriumhydroxid, 10 % ++
Saltsyra, 10 % +
Vatten ++
Kaffe +
Coca-Cola ++

 

Övrigt

Kvalitetssäkring:

För att säkra kvalitén på utförandet har vi en blankett där viktigare uppgifter dokumenteras, se till att den används.

Allmänt

Denna produkts tekniska data är framtagna efter erfarenheter i fält och på laboratorium.

Härdningstiden är sju dygn vid +23°C och 50 % RF.

Vi förbehåller oss rätten att ändra såväl produkter som data. Aktuellt datablad finns att tillgå på vår hemsida och hos oss. Vi kan inte ta ansvar för användning inom områden som vi inte känner till. Användaren skall själv utvärdera produkterna för sitt användningsområde och vi garanterar endast materialegenskaperna. Önskas referensobjekt så kan vi lämna detta separat för varje produkt.